ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите Общи Условия за предоставяне на Достъп до Съдържание (наричани по-долу ОУ) са разработени в съответствие с изискванията на текущото законодателство на България и представляват отношенията между Propulse FZCO (като „Доставчик на съдържание“) и Потребители на услугата (наричани още „Услугите“) Propulse FZCO като надлежно регистрирано дружество съгласно законите на Дубай с регистрационен номер: DSO-FZCO-24397 и адрес на IFZA Business Park, DDP, 001 - 26165, Dubai Silicon Oasis, Dubai, United Arab Emirates.

Настоящите ОУ са публично достъпни и могат да бъдат приети от Потребителя само ако бъдат приети изцяло. Потребителят може да се приеме тези ОУ чрез Достъп за Съдържанието, чрез метода описан в точка 2 от настоящите ОУ.

1. Достъп

1.1. Чрез достъпа и/или използването на този сайт и/или регистрираните Услуги потвърждавате, че сте навършили осемнадесет-годишна възраст. Моля, ако не представлявате лицето, отговорно за плащането на сметките за мобилен телефон или интернет, или сте на възраст под осемнадесет години, да получите разрешение от платеца, родители, настойник и/или работодатели, преди да се регистрирате и/или да вземете участие в Услугите.
1.2. Чрез регистрация и/или участие в Услугите, Вие (1) потвърждавате, че сте получили необходимото разрешение, съгласие и одобрение от платеца, родител, настойник или работодател и (2) приемате, че Ви е била представена възможността да се запознаете и приемете настоящите ОУ (включително приложимите от Вашия мобилен оператор условия) преди да се регистрирате за Услугите. Ако не сте съгласни, не се регистрирайте и не използвайте нашите Услуги.
1.3. Когато се регистрирате за и/или използвате Услугите ни, Вие потвърждавате, че сте приели настоящите Условия и приемате да спазвате условията, които са приложими във Вашия случай, както е описано по-горе. Съгласявате се, че всеки човек, който изисква такива Услуги е Ваш агент с пълни правомощия за действия от Ваше име, що се касае до такива Услуги. Освен ако изрично не е посочено друго, всяка нова или допълнителна функция, която допълва или подобрява текущите Услуги, включително пускането на нови Услуги, става предмет на текущите ОУ.
1.4. Чрез достъпа до и/или използването на този сайт Вие потвърждавате, че сте прочели и разбрали тези условия, и приемате, че сте правно обвързани с тях. Настоящите ОУ ще се прилагат за всички услуги, предоставени от Доставчика на съдържание, освен ако не е упоменато друго.
1.5. Нито едно от тези условия не е в разрез с правата или задълженията, наложени от българското законодателство.

2. Описание на Достъпа за съдържание

2.1. Доставчикът на Съдържание осигурява на Потребителя еднократен Достъп (30-дневни достъп) до развлекателното съдържание (наричано по-долу „Съдържание“), изложено на уебсайта на Доставчика на съдържание https://bg.astrovizor.com/, предназначен за използване на смартфон или което и да е друго позволяващо устройство.
2.2. За да активира еднократния достъп, потребителят трябва да изпрати SMS за потвърждение със съдържание ASTRO на кратък номер 145457.

3. Условия за ползване

3.1. Доставчикът на съдържание доставя на Потребителя на услугата съдържание по начина, предвиден чрез настоящите Правила.
3.2. Чрез приемането на настоящите правила, Вие потвърждавате правоспособността си за извършване на Поръчка в съответствие с изискванията на текущото законодателство на България.
3.3. Потребител, който желае да получава Достъп за Съдържание трябва да разполага с нужното оборудване за извършване на Поръчка, получавайки Услугата за Съдържание и Абонамент за Съдържанието.
3.4. Потребителят потвърждава, че се е запознал с настоящите условия за ползване и потвърждава факта за прилагането на всички изисквания, определени от условията за ползване на Потребителя.
3.5. Доставчикът на съдържание носи пълна отговорност за съответствието на Съдържанието с настоящите разпоредби, определени от мобилния оператор.

4. Цена

4.1. Цената за еднократен Достъп до услугата е 6 лева.

4.2. Всяко изпратено съобщение до кратък номер 145457 се таксува по 6.00 лв. с ДДС. Доставчикът на услугата не носи отговорност за допълнителни или грешно изпратени съобщения, които водят до допълнителни такси. След закупуване на достъп до услугата, потребителят ще може да я използва в рамките на 1 месец. Всяко допълнително изпратено съобщение в рамките на този период удължават достъпа със същото време.

5. Ограничение на отговорността на Доставчика на Съдържание

5.1. Доставчикът на Съдържание не носи отговорност за:
a. проблеми с предаването;
b. прекъсване на връзката;
c. изтриване съдържанието на съобщение или Потребителски данни;
d. невъзможност за достъп до онлайн платформата;
e. забавен обмен на данни;
f. прекъсвания по трасето;
g. кражба на бележки;
h. унищожаването на каквато и да е информация от трети лица;
i. неоторизиран достъп до данни;
j. манипулиране на данни;
k. злоупотреба с данни.

5.2. В допълнение, Доставчикът на Съдържание не носи отговорност за съдържанието на съобщенията, тъй като съдържанието на тези съобщения не може да бъде проверявано. Съдържанието на съобщенията е лична отговорност на техния автор. Отказът от отговорност или нейното ограничаване изключва загуби, състоящи се в увреждането на здравето или такива, които представляват опасност за живота, или такива представляващи съществени нарушения на задълженията на Доставчика на Съдържание, или неговия законен представител или агент. Отговорността на Доставчика на Съдържание е ограничена в зависимост от евентуалната щета. Всяка отговорност на Доставчика на Съдържание в съответствие със законодателството относно отговорността на производителя за вреди, вследствие на дефектен продукт остават непроменени.

6. Ограничения

6.1. В случай, че Потребителското оборудване не поддържа необходимия за възпроизвеждане, включване или преглеждане на Съдържанието формат, Достъпът до Съдържанието не може да бъде гарантиран.

6.2. Потребителят е в правото си да използва Съдържанието само за лични цели и няма право да го разпространява чрез продажба, както и да го отчуждава към трети страни.

6.3. Чрез приемането на тези условия, Потребителят се съгласява с гореупоменатите ограничения при предоставянето на Достъп до Съдържанието.

7. Отговорности на Потребителя

7.1. Доставчикът на съдържание е задължен да съхранява данни за достъп и телефонни номера в безопасност и да не ги предоставя на трети страни.

7.2. В случай на загуба на данни за достъп и/или телефонни номера, Потребителят е длъжен незабавно да информира Доставчика на Съдържание за това, както и непосредствено след това да блокира телефонния си номер, като се свърже със съответния мобилен оператор. Потребителят е отговорен за евентуални разходи и SMS злоупотреби до самото уведомяване на Доставчика на Съдържание.

7.3. Потребителят се задължава да изключи Доставчика на Данни от искове, претендиране на отговорност от трети страни, за които е известно, че нарушават правата на трети лица от участника или друго съдържание на съобщение, което е в разрез със закона или договора. Това важи също за правните разходи, както съдебни, така и юридически.

8. Право на интелектуална собственост

8.1. Освен ако не е упоменато друго, всяко право, название и интерес към всяка интелектуална собственост, права на собствеността или други права, отнасящи се до нематериална собственост, които се използват, разработват, включват, интегрират в или практикуват във връзка с която и да е от Услугите („Правото на Интелектуална Собственост на Доставчика на Съдържание“) са притежание на Доставчика на Съдържание или неговите лицензианти, и Вие се съгласявате да не предявявате претенции за собственост на които и да е от тях.

8.2. Доставчикът на Съдържание предоставя, а Вие приемате, личен, ограничен, неподлежащ на прехвърляне, неексклузивен, отменяем и неподлежащ на назначаване лиценз, както и разрешение за сваляне и използване на Услугите на предвидено съвместимо мобилно устройство само и единствено за Ваша лична, некомерсиална употреба.

8.3. Наред с това потвърждавате и се съгласявате, че нямате право да изменяте, давате под наем, заемате, наемате, продавате, предоставяте, разпространявате, създавате или генерирате Услуги и/или правата върху Интелектуалната Собственост на Доставчика на Съдържание, освен в случаите, в които Доставчикът на Съдържание е дал изрично позволение в писмен вид.

8.4. Потвърждавате, че не Ви се прехвърля дял от правото на Интелектуална Собственост на Доставчика на Съдържание и че не придобивате никакви права, изрични или по подразбиране, в Услугите, освен правата, които са посочени изрично в настоящите ОУ.

8.5. Потвърждавате, че всички марки, които се появяват Услугите принадлежат на Доставчика на Съдържание или респективно собствениците на тези марки, като са защитени от местните и международни закони за търговски марки и авторски права.

8.6. Всяко използване на която и да е от появяващите се в Услугите марки, без изричното писмено съгласие на Доставчика на Съдържание или собствениците на марката респективно, е строго забранено. Astrovizor е запазена марка на Доставчика на Данни.

8.7. Услугите не могат да бъдат прехвърляни, продавани, разпространявани, показвани, изпълнявани, копирани, променяни или използвани по никакъв начин, изцяло или частично, освен по упоменатите в тези ОУ начини.

8.8. Вие гарантирате, че ще използвате интерфейса предоставен от Доставчика на Съдържание единствено с цел достъп до Услугите.

8.9. Съгласявате се, че съдържателите на правата, лизензиращи своите музикални, както и други творби при Доставчика на Съдържание за употреба в Услугите, се разбират в този смисъл от обсега на защита на това споразумение, както и че самите те са упълномощени да налагат разпоредбите на това споразумение, което се отнася пряко до тяхното съдържание.

8.10. Вие разбирате, че използването на музикални произведения е предмет на условията за ползване, посочени по-долу. Нямате право да позволявате на трети страни да копират, променят, възпроизвеждат, прехвърлят, разпространяват или използват по какъвто и да е друг начин музикални произведения, които Вие използвате или получавате, извън тези, ограничени от авторското право. Задължавате се незабавно да информирате Компанията за всяка подобна неоторизирана употреба. Всички права, които не са Ви предоставени изрично чрез тези ОУ, са запазени от Доставчика на Съдържание и/или неговите лицензианти.

9. Други Условия

9.1. Доставчикът на Съдържание в получил всички необходими разрешения за използване на съдържанието.

10. Обслужване на клиенти и Политика за възстановяване на средства

10.1. Ако имате въпроси относно това Споразумение моля да се свържете с нас чрез някои от следните методи.

Телефон: +359 24928370

Цената на един разговор се определя спрямо тарифата на съответния мобилния оператор.

Имейл: [email protected]


НАЗАД